Декларация за поверителност

 

Чл. 12. (1) Администраторът на лични данни обработва само онези лични данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, за които те в качеството си на физически лица изрично са дали своето съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2, предложение първо от ЗЗЛД.

(2) С цел избягване на противоречие, под "изрично съгласие" за обработване на лични данни по смисъла на тези Общи условия се разбира: осъществяването на недвусмислено електронно изявление (по смисъла на ЗЕДЕП) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка на поискани от Администратора лични данни.Администраторът осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ недвусмислено да изрази волята си попълнените от него данни да бъдат събрани и обработени. Волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за недвусмислено, когато той маркира изрично определено свободно поле, квадратче или кръгче, в което автоматичната система може да допусне маркиране. Липсата на маркиран знак, изразяващ съгласие автоматично се приема за липса на такова и данните няма да бъдат събрани и обработени. Последното означава, че ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил лично данните си, но не е маркирал изричното си съгласие за тяхната обработка.

(3) Събраните лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ няма да бъдат разкривани на трети лица без изричното съгласие на физическите лица, предоставили ги доброволно на Администратора.

(4) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита уведомен за следното:

Предоставянето на личните данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е изцяло доброволно;

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни във всеки един момент след първоначалното им предоставяне, включително за тяхното невъзвратимо премахване от системите на "Вижън-спот.ком" , в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е размислил и не желае събирането, обработването и съхраняването на предоставените от него данни за целите посочени от Администратора.

(5) Обработените лични данни, след постигане на целта, за която са били събрани, могат да бъдат съхранявани като анонимни такива при спазване условията и изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗЗЛД.

Оставете Вашия коментар